Privacy Statement

het Beeldgebouw en uw persoonsgegevens

De Hollandridderkerk groep

De Hollandridderkerk groep is een samenstelling van de volgende organisaties: Hollandridderkerk B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Kolenbranderstraat 14 (2984 AT) te Ridderkerk ook handelend onder de handelsnamen: Het Beeldgebouw, Het Lesbedrijf, YouRcentral. Alsmede Secured Documents B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Kolenbranderstraat 14 (2984 AT) te Ridderkerk ook handelend onder de handelsnamen: ID Expertise Group, Tres Pretia.

Verantwoordelijke

De Hollandridderkerk groep is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Hollandridderkerk groep beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Hollandridderkerk groep is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

De Hollandridderkerk groep verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Hollandridderkerk groep gebruikt uw gegevens om marketingboodschappen te sturen, om (commerciële) contacten te onderhouden of voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Grondslag van de verwerking

De Hollandridderkerk groep moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). De Hollandridderkerk groep kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het webformulier. Daarom vragen we u, als u het webformulier invult, expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de Hollandridderkerk groep om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het webformulier via een beveiligde verbinding verzonden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Hollandridderkerk groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Hollandridderkerk groep van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De Hollandridderkerk groep behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de Hollandridderkerk groep van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

De Hollandridderkerk groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 49
2980 AA RIDDERKERK