E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met het, door Het Beeldgebouw verzonden, e-mailbericht (en alle eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben dit bericht te lezen. De informatie in het e-mailbericht (en alle bijlagen) is vertrouwelijk van aard en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Wanneer dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u dit aan de afzender kenbaar te maken en het bericht (en alle bijlagen) volledig te verwijderen zonder daarvan gegevens, in welke digitale of analoge vorm dan ook, achter te houden. Het Beeldgebouw is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

Any information transmitted by means of the e-mail sent by Het Beeldgebouw (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. The contents of the message and its attachments are confidential and may also be subject to legal privilege. If you are not the named addressee and/or have received the message in error, please advise us by e-mailing the sender and delete the message and any attachments without retaining any copies. Het Beeldgebouw shall not be liable for damages resulting from the use of electronic means of communication, including - but not limited to - damages resulting from failure or delay of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses and other malicious code.